Naša autoškola je akreditovaným školiacim strediskom oprávneným školiť vodičov profesionálov za účelom získania kvalifikačnej karty vodiča. Túto povinnosť – získať kvalifikačnú kartu vodiča – ukladá vodičom profesionálom zákon o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov. Vodiči sú podľa tohto zákona povinní sa podrobiť povinnej základnej kvalifikácií alebo pravidelnému výcviku.

Na stránke www.kkv.sk zriadenej Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií sa dozviete, ako postupovať pri získaní kvalifikačnej karty vodiča, aké školenie a kde je povinný vodič absolvovať, ako aj legislatívne predpisy, ktorými je táto oblasť upravená.

1) Kvalifikačný kurz vodičov

Kvalifikačná karta vodiča je súčasťou dokumentov ustanovených na vedenie vozidla v premávke na pozemných komunikáciách. Vydáva sa na základe účasti v kurze základnej kvalifikácie alebo v kurze pravidelného výcviku.

Kurzy základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku upravuje zákon č. 280/2006 Z.z., 653/2007 Z.z. a 188/2009 Z.z.

Autoškola je oprávnená vykonávať kurzy povinnej základnej kvalifikácie vodičov a pravidelný výcvik vodičov na základe vydaného OSVEDČENIA Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.kkv.sk


Cenník:


Skupina VP Dátum získania VO Vek Druh kurzu Rozsah hodín Cena na osobu pri počte 10 účastníkov
Teória Jazdy
C, CE
pred
10.9.2009
Pravidelný do 10.9.2009 35 190 €
33 2
po 10.9.2009
21r. a viac Základný zrýchlený 140 828 €
130 10
18r. – 21r. Základný riadny 280 1656 €
260 20
C1, C1E
pred
10.9.2009
Pravidelný do 10.9.2009 35 190 €
33 2
po
10.9.2009
Základný zrýchlený 140 828 €
130 10
D, DE
pred
10.9.2009
Pravidelný do 10.9.2009 35 190 €
33 2
po 10.9.2009
Od 21r. trasa do 50km, od 23r. a viac Základný zrýchlený 140 874 €
130 10
Od 21r. do 23r. bez obmedz. km Základný riadny 280 1748 €
260 20
D1, D1E
pred
10.9.2009
Pravidelný do 10.9.2009 35 190 €
33 2
po
10.9.2009
Základný zrýchlený 140 874 €
130 10


ROZŠÍRENÉ VP:

RC – D,
CE – DE
po
10.9.2009
Od 21r. trasa do 50 km, od 23r. a viac Základný zrýchlený 35 198 €
32,5 2,5
Od 21r. do 23r. bez obmedz. km Základný riadny 70 414 €
65 5
RD – C,
DE – CE
po 10.9.2009 Základný zrýchlený 35 198 €


2) Školenie vodičov motorových vozidiel:

Pravidelné preškolenie vodičov vykonáva naša autoškola na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce dňa 11.3.2009 pod evidenčným číslom VVZ-0034/09-01.1

Pravidelné oboznamovanie vodičov motorových vozidiel sa vykonáva v súlade podľa Vyhlášky č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a oprave vozidiel zo zákona č. 124/2006 Z.z. a schváleného tematického plánu. Tematické celky sú zamerané na pravidlá cestnej premávky a podmienky prevádzky na pozemných komunikáciách, všeobecnú a sociálnu legislatívu pre vodičov v rámci BOZP.
Školenia vodičov sa odporúča opakovať raz ročne, minimálne však raz za dva roky.

Školenie vodičov je určené predovšetkým:

 • vodičom z povolania
 • vodičov referentských vozidiel
 • podnikateľom
 • všetkým vodičom, ktorí chcú vedieť o zmenách v cestnom zákone

Školenia organizujeme v priestoroch autoškoly alebo v priestoroch Vašej firmy.


Cenník školenia:

1 osoba 35 € bez DPH
2 – 5 osôb 20 € bez DPH
6 – 10 osôb 15 € bez DPH
11 – 20 osôb 13 € bez DPH
21 a viac 10 € bez DPH


3) Obsluha motorových vozíkov:

Zákon 124/2006 Z.z. o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu s motorovým vozíkom len zamestnancov, ktorí majú platný preukaz obsluhy motorových vozíkov pre danú triedu a druh motorového vozíka.

Ponúkame Vám:

 • získanie oprávnenia na obsluhu motorových vozíkov všetkých kategórii
 • rozšírenia o ďalšie typy vozíkov
 • pravidelné opakované školenia na predĺženie platnosti preukazu
 • aktualizačnú odbornú prípravu (1x za 5rokov)
 • vystavenie preukazu akceptovaného v krajinách EÚ


Trieda I. elektrické vozíky:

A plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné ručne vedené
B plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné s pákovým riadením
C plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné s volantovým riadením
D vysokozdvíhacie ručne vedené
E vysokozdvíhacie s pákovým riadenímh
W1 vysokozdvíhacie s volantovým riadením do 5 t nosnosti
W2 vysokozdvíhacie s volantovým riadením nad 5 t nosnosti
G vysokozdvíhacie so zdvíhacou plošinou
Z špeciálne vozík


Trieda II. vozíky so spaľovacím motorom:

A plošinové, nízkozdvíhacie ručne vedené
B plošinové, nízkozdvíhacie s pákovým riadením
C plošinové, nízkozdvíhacie s volantovým riadením
D vysokozdvíhacie ručne vedené
E vysokozdvíhacie s pákovým riadenímh
W1 vysokozdvíhacie s volantovým riadením do 5 t nosnosti
W2 vysokozdvíhacie s volantovým riadením nad 5 t nosnosti
G vysokozdvíhacie so zdvíhacou plošinou
Z špeciálne vozíky


Podmienky pre zaradenie do kurzu:

V zmysle zákona 124/2006 Z.z. § 16 ods. 2 je podmienkou vydania preukazu a tým aj zaradenia do kurzu je:

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná a psychická spôsobilosť
 • základné vzdelanie
 • prihlásenie sa do kurzu na základe riadne vyplnenej a potvrdenej prihlášky
 • aktuálna fotografia 3×3,5 cm

Pre zaradenie do kurzu vzv nie je podmienkou vlastniť vodičský preukaz.

Školenia vykonávame aj individuálne podľa potreby zákazníkov.

Sadzobník cien pre jedného poslucháča:

Trieda Skupina Počet hod. teória Počet hod. prax Počet hod. spolu € spolu Cena s 20%DPH
I A 13 11 24 93 € 111,60 €
I B 14 10 24 93 € 111,60 €
I C 21 19 40 146 € 175,20 €
I D 14 10 24 93 € 111,60 €
I E 14 10 24 93 € 111,60 €
I W1 22 18 40 146 € 175,20 €
I W2 22 18 40 146 € 175,20 €
I G 22 18 40 146 € 175,20 €
II A 13 10 23 93 € 111,60 €
II B 14 10 24 93 € 111,60 €
II C 21 19 40 146 € 175,20 €
II D 22 18 40 146 € 175,20 €
II E 22 18 40 146 € 175,20 €
II W1 22 18 40 146 € 175,20 €
II W2 22 18 40 146 € 175,20 €
II G 22 18 40 146 € 175,20 €
Opakovacie skúšky 8   8 18 € 21,60 €
Aktualizačná odborná príprava 8   8 36 € 43,20 €
Tech. prehliadka vozíka       40 € 48 €
Špeciálne vozíky Z 29 18 47 182 € 218,40 €
Preukaz   40 € 48 €


4) Obsluha stavebných strojov:

Obsluhovať stavebný stroj môže len osoba s platným preukazom strojníka stavebných strojov. Zamestnávateľ preto môže stroj prideliť len takému zamestnancovi, ktorý toto oprávnenie na daný stroj vlastní. Zákon 124/2006 Z.z. o BOZP. Naše školiace stredisko zabezpečuje:

a) Opakované školenie:

 • robí sa 1 x za 24 mesiacov
 • cena za osobu je 35 € bez DPH

b) Aktualizačnú odbornú prípravu:

 • robí sa 1 x za 60 mesiacov
 • cena za osobu je 35 € bez DPH
  

ŠKOLIACE STREDISKO ADRESA:

Župná 7

953 01, Zlaté Moravce

  

OTVÁRACIE HODINY:

PO – PIA: 7:00 – 16:00 hod.

  

TEL. KONTAKT:

Kancelária: 0903 214 816, 037/6426005