Termín nasledujúcej technickej, resp. emisnej kontroly máte uvedený v dokladoch z predchádzajúcej kontroly ( v Osvedčení o TK/EK, ako aj na nálepke na čelnom skle ). Pri vozidlách, ktoré ešte neabsolvovali prvú kontrolu si termín určíte podľa dátumu prvého prihlásenia do evidencie. Vďaka dostatočnej kapacite našej univerzálnej kontrolnej linky, objednávaciemu systému a zodpovedajúcemu počtu zamestnancov nemusíte strácať veľa času čakaním.

Kontrola originality je zisťovanie neoprávnených zásahov do identity vozidla, najmä pozmeňovanie VIN a dokladov. Výsledok KO je zaznamenaný do Odborného posudku o kontrole originality vozidla. Vozidlo s výsledkom „ spôsobilé “ na premávku po pozemných komunikáciách je označené kontrolnou nálepkou KO.

Od 1.1.2014 Autoopravárenstvo Paluška s.r.o. ako autorizované metrologické pracovisko podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii v znení neskorších predpisov vykonáva na svojom pracovisku v Zlatých Moravciach overovanie digitálnych tachografov DTCO 1381 a overenie elektronických tachografov MTCO 1324. Dokladom o overení ( periodickej prehliadke ) tachografu podľa predpísanej podmienky je Protokol z periodickej prehliadky záznamového zariadenia.

Emisná kontrola

Emisnou kontrolou motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora; ak výrobca neurčil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom.

Vykonávame emisné kontroly:

osobných a úžitkových vozidiel, kategórie M1 a N1 pre všetky druhy pohonu a emisného systému

 • motor poháňaný benzínom bez riadeného katalyzátora
 • motor poháňaný benzínom s riadeným katalyzátorom
 • vznetový (dieselový) motor


Druhy emisných kontrol:

Pravidelná kontrola – v rozsahu overenia evidenčných a identifikačných údajov vozidla, stavu a činnosti motora a jeho príslušenstva z hľadiska plnenia stanovených emisných limitov, vykonávaná podľa metodík vydaných ministerstvom

Zvláštna kontrola – vykonáva sa mimo lehôt na žiadosť držiteľa vozidla, alebo orgánov štátnej správy. Výsledok kontroly slúži ako informácia pre žiadateľa

Administratívna kontrola – na žiadosť prevádzkovateľa vozidla pred prvým overením plnenia emisných limitov. Ďalej sa vykonáva pri strate, poškodení alebo odcudzení dokladov o vykonanej EK. Administratívnu kontrolu v čase platnosti EK smie vykonať ktorékoľvek pracovisko EK, po predložení protokolu, alebo osvedčenia z predchádzajúcej platnej EK. Čas platnosti takejto kontroly je do doby platnosti pôvodnej EK.

Cenník emisných kontrol:

Platný od 05.05.2020

PPAVIDELNÁ EK V PLNOM ROZSAHU

CENNÍK EMISNÝCH KONTROL

PLATNÝ OD 05.05.2020

 

Pravidelná EK v plnom rozsahu

1. KAT.: M1,N1 – benzín:  BEZ KAT……………………………………………………………………. 23,00 €

2. KAT.: M1,N1 – benzín:  R KAT, RKAT+OBD……………………………………………………… 30,00 €

3. KAT.: M1, N1 –  nafta:    B KAT/ N KAT, NKAT+ OBD…………………………………………. 30,00 €

4. KAT.: N2, N3, T – nafta:  B KAT/ N KAT……………………………………………………………. 48,00 €

5. KAT.: M2, M3 – nafta:  B KAT/N KAT……………………………………………………………… 48,00 €

6. KAT.: M1, N1 – benzín  + LPG, CNG……………………………………………………………….. 37,00 €

 

7.  Opakovaná EK…………………………………………………………………………………………….. 9,00 €

8.  Administratívna EK ……………………………………………………………………………………… 7,00 €

 

Kontrolná nálepka …………………………………………………………………….. 3,00 €   

Osvedčenie o EK ……………………………………………………………………….. 2,00 €

 

Ceny emisných kontrol sú uvedené s DPH.

Technická kontrola

Vykonávame technické kontroly vozidiel:

 • osobných a užitkových vozidtel kategórií: M1, N1
 • motocyklov kategórií: L1e – L7e
 • prípojných vozidiel kategórií: O1 a O2

Druhy technických kontrol:

Pravidelná kontrola – v lehotách ustanovených zákonom č. 725/2004 Z.z., v rozsahu overenia identifikačných a evidenčných údajov, kontroly a posúdenia technického stavu vozidla, jeho systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek a povinnej výbavy vozidla z hľadiska plnenia stanovených podmienok.

Zvláštna kontrola – vykonáva sa mimo lehôt na žiadosť držiteľa vozidla alebo orgánov štátnej správy, v plnom alebo čiastočnom rozsahu pravidelnej kontroly (kontrola niektorej sústavy vozidla). Výsledok kontroly slúži ako informácia pre žiadateľa.

Opakovaná kontrola – kontrolujú sa iba zistené nedostatky z predchádzajúcej kontroly. Táto kontrola sa musí vykonať do 30 dní odo dňa vykonania predchádzajúcej kontroly, v opačnom prípade sa vykonáva kontrola v plnom rozsahu.

Administratívna kontrola – na žiadosť prevádzkovateľa vozidla pred prvým overením plnenia emisných limitov. Ďalej sa vykonáva pri strate, poškodení alebo odcudzení dokladov o vykonanej TK. Vykonáva sa v čiastočnom rozsahu TK – porovnaním identifikačných údajov vozidla s údajmi uvedenými v jeho dokladoch. Administratívnu kontrolu v čase platnosti TK smie vykonať iba to pracovisko STK, na ktorom bola vykonaná pôvodná (stále platná) TK. Čas platnosti takejto kontroly je do doby platnosti pôvodnej TK.

Cenník STK:

Platný od 05.05.2020

PRAVIDELNÁ TK V PLNOM ROZSAHU

CENNÍK TECHNICKÝCH KONTROL

PLATNÝ OD 05.05.2020

 

PRAVIDELNÁ TK V PLNOM ROZSAHU

 

1. KAT.: L1e, L2e, L3e, L4e, L6e (motocykle, štvorkolky) ……………………………………. 25,00 €

2. KAT.: M1, N1, L7e (osobné automobily, nákladné automobily do 3,5 t

                                      celkovej hmotnosti, štvorkolky) ………………………………… ……. 40,00 €

3. KAT.: M1, N1, + LPG/CNG …………………………………………………………………………… 40,00 €

4. KAT.: N2, N3, M2,M3, T (nákladné automobily, autobusy, traktory) ………………….. 67,00 €

5. KAT.: N2, N3, M2, M3, T, +LPG/CNG …………………………………………………………… 67,00 €

6. KAT.: O2, O3, O4, R1, Ra2, Ra3, Ra4 …………………………………………………………… 45,00 €

7. KAT.: C, Ps (pásové traktory, samohybné pracovné stroje) ………………………………. 62,00 €

8. KAT.: Ls (snežné skútre) ……………………………………………………………………………… 27,00 €

 

OPAKOVANÁ  TECHNICKÁ  KONTROLA

1. KAT.: M1, N1 +LPG/CNG,Ra1 (osobné automobily a nákladné automobily

                              do 3,5 t celkovej hmotnosti) ………………………………………………….. 15,00 €

2. KAT.: N2, N3, M2, M3, T ……………………………………………………………………………… 25,00 €

ZVLÁŠTNA  TECHNICKÁ  KONTROLA

1. KAT.: M1, N1,       ………………………………………………………………………………………. 40,00 €

2. KAT.: N2,N3,M2,M3,O2,O3,O4,T (nákladné automobily, autobusy, traktory) …….. 40,00 €

 

ADMINISTRATÍVNA TK

1. Administratívna kontrola ……………………………………………………………………………….. 8,00 €

 

OSTATNÉ

1. Kontrolná nálepka TK …………………………………………………………………………………   3,00 €

2. Osvedčenie o TK ………………………………………………………………………………………..   2,00 €

3. Príplatok za dovoz  ………………………………………………………………………………………   7,00 €

4. Kontrola bŕzd pre kategóriu M1, N1, L ……………………………………………………………. 10,00 €

5. Kontrola bŕzd pre kategóriu N2, N3, O3, O4, Ra3, Ra4, M2, M3………………………… 15,00 €

 

Všetky ceny sú uvedené s DPH


Kontrola originality

Zisťovanie neoprávnených zásahov do identity vozidla, najmä pozmeňovanie VIN a dokladov. Výsledok KO je zaznamenaný do Odborného posudku o kontrole originality vozidla. Vozidlo s výsledkom „spôsobilé“ na premávku po pozemných komunikáciách je označené kontrolnou nálepkou KO. Odborný posudok má 30-dňovú administratívnu platnosť. Ak na vozidle s výsledkom „dočasne spôsobilé“ budú odstránené dôvody dočasnej spôsobilosti, bude na vozidle do 30 dní od poslednej KO vykonaná kontrola zameraná na odstránenie nedostatkov. Po tejto lehote bude vozidlo podrobené kompletnej KO.

Ktoré vozidlá podliehajú kontrole originality:

Kontrole originality od 1.1.2008 (725/2004 Z. z.) podliehajú vozidlá:

 • jednotlivo dovezené zo zahraničia
 • vozidlá po prestavbe

Kontrole originality od 1.2.2009 (8/2009 Z. z.) podliehajú vozidlá ak:

 • ide o odhlásenie vozidla do cudziny
 • ide o výmenu podvozka alebo karosérie na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený
 • ide o zmenu farby alebo farebného vyhotovenia vozidla
 • osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, nepožiada orgán Policajného zboru ani do 30 dní odo dňa, keď sa na ňu vozidlo previedlo, o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ

Kontrole originality od 1.9.2009 (307/2009 Z. z.) podliehajú vozidlá ak ide o:

 • opätovné schválenie (na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách) vozidla vyradeného z evidencie
 • pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN Štátnym dopravným úradom
 • vydanie osvedčenia o evidencii prevádzkovateľovi vozidla kategórie L, M, N, O, T, C, R, PS a LS, ktoré majú vydané technické osvedčenie vozidla a neboli prihlásené do evidencie vozidiel
 • vydanie technického osvedčenia vozidla prevádzkovateľovi vozidla kategórie S a PN a výmenných nadstavieb, ktoré nemajú vydané technické osvedčenie vozidla podľa predpisov účinných do 1. decembra 2006

Cenník kontroly originality cestných motorových vozidiel platný od 05.05.2020


   CENNÍK KONTROLY ORIGINALITY CESTNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL
  platný od 05.05.2020  
         
Kategória vozidiel Cena kontroly Nálepky Kontrola + nálepky Opakovaná  kontrola
  s DPH   celkom s DPH ( 75% z pôvodnej ceny s DPH)
L – Motocykle do 50 cm3 60,00 € 8,00 € 68,00 € 45,00 €
L – Motocykle nad 50 cm3 60,00 € 8,00 € 68,00 € 45,00 €
M1 – Osobné automobily 82,00 € 15,00 € 97,00 € 61,50 €
G – Terénne vozidlá 82,00 € 15,00 € 97,00 € 61,50 €
N1 – Nákladné vozidlá do                  82,00 € 15,00 € 97,00 € 61,50 €
         3 500 kg        
N2 – Nákladné vozidlá do                        128,00 € 15,00 € 143,00 € 96,00 €
         12 000 kg        
N3 – Nákladné vozidlá nad       156,00 € 15,00 € 171,00 € 117,00 €
         12 000 kg        
M2 – Mikrobusy a      128,00 € 15,00 € 143,00 € 96,00 €
          autobusy do 5 000 kg        
M3 – Autobusy nad               156,00 € 15,00 € 171,00 € 117,00 €
          5 000 kg        
O1 – Prívesy a návesy do         90,00 € 8,00 € 98,00 € 67,50 €
         750 kg        
O2 – Prívesy a návesy nad         90,00 € 8,00 € 98,00 € 67,50 €
         750 kg do 3 500 kg        
O3, O4 – Prívesy a návesy  115,00 € 8,00 € 123,00 € 86,25 €
                 nad 3 500 kg        
P – Pracovné stroje 157,00 € 8,00 € 165,00 € 117,75 €
      PS – Samohybný        
      PN – Nesený        
T, C – Traktory T1, T2, T3,  156,00 € 15,00 € 171,00 € 117,00 €
           T4, T5        
R – Prípojné vozidlá R1 – R4 96,00 € 8,00 € 104,00 € 72,00 €
         
    Cena s DPH    
Nálepky na motocykle a prívesy 8,00 €    
Nálepky na autá ( M, N, G, T,C ) 15,00 €    
Ku každej kontrole 3,00 €    

OVEROVANIE TACHOGRAFOV

Od 1.1.2014 Autoopravárenstvo Paluška s.r.o. ako autorizované metrologické pracovisko podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii v znení neskorších predpisov vykonáva na svojom pracovisku v Zlatých Moravciach overovanie digitálnych tachografov DTCO 1381 a overenie elektronických tachografov MTCO 1324.

Dokladom o overení (periodickej prehliadke) tachografu podľa predpísanej podmienky je Protokol z periodickej prehliadky záznamového zariadenia.

Tachograf po overení (periodickej prehliadke) musí ďalej spĺňať nasledovné podmienky:

 • tachograf musí byť označený overovacou značkou vo forme nálepky, umiestnenou na tachografe alebo v ňom
 • všetky rozoberateľné miesta tachografu (snímač, náhon, elektrický konektor a pod.) musia byť zabezpečené plombou (olovenou alebo plastovou), označenou zabezpečovacou značkou výrobcu pridelenou výrobcom alebo jeho povereným zástupcom
 • tachograf musí byť označený štítkom konštanty
 • na tachografe alebo v ňom, prípadne v jeho blízkosti na dobre viditeľnom mieste, musí byť umiestnený montážny štítok s uvedenými nasledovnými údajmi (názov a adresa autorizovanej osoby vrátane čísla pridelenej overovacej a zabezpečovacej značky, dátum periodickej prehliadky (overenia) tachografu, identifikačné číslo vozidla VIN, výrobné číslo tachografu, rozmer pneumatiky kolesa hnacej nápravy, charakteristický koeficient vozidla „w“, konštanta tachografu „k“, účinný obvod kolesa hnacej nápravy „l“

Cena za overenie tachografu je 75,00 €.

STK, EK, KO a Overenie tachografov ADRESA:

Priemyselná 23

953 01, Zlaté Moravce

 

 

OTVÁRACIE HODINY:

PO – PIA: 7:00 – 15:30 hod. (príjem vozidiel do 14:45 hod.)

STREDA: 7:00 – 18:00 hod. (príjem vozidiel do 17:15 hod.)

SOBOTA: 7:00 – 12:00 hod. (príjem vozidiel do 11:15 hod.)

 

TEL. KONTAKT:

STK a EK: 0911 997 879

KO a Overenie tachografov: 037/6426233